Qualitat

Garantia de qualitat

A fi  de garantir al màxim la qualitat , utilitzem diferents punts de control per verificar la fiabilitat i exactitud  dels procediments.

Tant el procediment pre-analític, analític i post-analític estan totalment informatitzats amb el programa Silverlab a fi de minimitzar els possibles errors:

  • Pre-analític : Gestió de les peticions  i identificació de les mostres per barcode
  • Analític: La majoria dels nostres processos analítics estan automatitzats. Els nostres aparells analítics estan sotmesos a manteniments i revisions periòdics. Per tal d’assegurar la fiabilitat del procés,  el laboratori efectua diàriament  un control intern de qualitat i un control extern mensual. El control intern es basa en la mesura d’una mostra de concentració coneguda i validada. El control extern es basa en la inscripció a programes de garantia de qualitat on es compara els resultats obtinguts al nostre laboratori amb altres centres inscrits en el programa. El laboratori està inscrit al Programa de Supervisió Externa de la qualitat (PSEC) de l’ Associació Española de farmacèutics analistes (AEFA) en els programes de :  Bioquímica-Immunoquímica, Hematologia, Coagulació, Fàrmacs-Hormones-Marcadors, Anàlisis d‘Orines,  Microbiologia, Parasitologia, Glicohemoglobina
  • Post-analític: Validació tècnica i facultativa dels resultats

 

Politica de qualitat

La política del laboratori en el control de qualitat es basa en una gestió que involucra a tots i cada un del processos amb un objectiu clar de realitzar les activitats necessàries per assolir la nostra missió amb els millors estàndards de qualitat tècnics i científics. Treballant de manera responsable i transparent per garantir al màxim la confiança dels nostres resultats i així satisfer plenament les necessitats dels nostres clients i metges.

Per tal d’aconseguir aquest propòsit el laboratori basa la seva política de qualitat en els següents compromisos :

  1. Garantir la satisfacció del client i del metge.
  2. Controlar i millorar constantment els processos d’anàlisis.
  3. Fomentar la cultura de millora preventiva 
  4. Fomentar el treball en equip: motivació i formació del personal en la gestió de la qualitat. 
  5. Que tot els integrants del laboratori siguin gestors de la qualitat, s’involucrin i es responsabilitzin en la garantia de la qualitat: La qualitat són les persones.

La direcció del laboratori es compromet a revisar i mantenir aquest conjunt de polítiques, procediments i eines que fan possible gestionar la qualitat d’una manera eficaç i eficient per tal d’aconseguir els objectius fixats en matèria de qualitat i pren el compromís de procurar tots els mitjans materials i humans necessaris per portar a bon termini la política de qualitat.

Necessites una anàlisi?

Truca'ns al +376 820 065